Black oak savanah, Great Lake Prairie and Savannahs